නිර්දේශ නිෂ්පාදන

NEWPHARM ෙකමිකල් විද්යා හා තාක්ෂණ සමාගම. ලිමිටඩ්,

වෘත්තිය -   Newpharm රසායනික ඖෂධ අමුද්රව්ය සඳහා වෘත්තීය අපනයන වේ. Newpharm කළමනාකරුවන්ට ඖෂධ අමුද්රව්යය (API) අත්දැකීම් අපනයනය දශක ඇත. අපි නිෂ්පාදකයින් හා අවසන් පරිශීලකයන් පියවා කැප ...

වැඩිදුර කියවන්න

නව පැමිණීම්

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!